Avilius | Om Avilius
Book
en tid!

Om Avilius

Det hele startede her. Vores allerførste, mikroskopiske praksis på Nørrebro i 2019.

Vores generation trives ikke — så vi har taget sagen i egen hånd.

Om Avilius
FAQ

Intro

I 2019 fik vi en simpel idé.

Vi ville skabe det terapitilbud, vi selv havde brug for.

Det skulle være til at betale på et SU-budget. Man skulle komme i gang uden venteliste. Og vigtigst af alt skulle det bestå af terapeuter, vi kunne spejle os i. Mange af vores medstuderende på psykologistudiet efterlyste mere praktisk erfaring. Samtidig oplevede vi vores generations mentale helbred i frit fald.

I dag beskæftiger vi ca. 20 psykologistuderende og har hjulpet over 400 af vores generationsfæller med mental trivsel.

Hjerterne bag Avilius.

Jonas Schøsler  CEO

Der findes ikke noget mere meningsfuldt, end når jeg læser i vores feedback, at vi har haft afgørende betydning for et ungt menneskes liv. Derfor er jeg enormt optaget af vores mission om at gøre psykologisk hjælp tilgængeligt for alle. Det har aldrig været sværere at være ung, så psykologisk hjælp bør ikke være et privilegie for de få.

Oliver Herlitschek  COO

At gå i terapi er det bedste, jeg har gjort for mig selv. Mit vigtigste arbejde i Avilius er derfor at udvikle og formidle terapi, som er relaterbar for min generation og langsomt normalisere, hvad det egentlig handler om – nemlig at være nysgerrig og omsorgsfuld over for sig selv og sit liv.

Supervisorer

Vi holder ekstern supervision hver 14. dag med vores erfarne psykologer. Supervisionen tager udgangspunkt i aktuelle cases og bidrager til en endnu stærkere og sikrere praksis.

Trine Garff

Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi, ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Gitte Haag

Autoriseret psykolog fra Københavns Universitet og specialist i børnepsykologi af Dansk Psykologforening.

Sølve Storm

Psykolog med et Gender Certificate+ fra Koordinationen for Kønsforskning, KU.

Velkommen hjem.

Vi arbejder bedst i hyggelige og hjemlige omgivelser. Derfor har vi indrettet vores praksis i en stor og rummelig lejlighed i midten af byen.

Avilius på Maps  →

Avilius er…

Vi er guidet af fem principper, vi forsøger at efterleve hver dag. Både i vores daglige arbejde med terapi, men også i udviklingen, ledelsen og driften i Avilius.

Vi skal være et aktivt frirum. Det betyder, at det ikke er nok at danne rammerne til åbenhed – vi skal selv kunne facilitere og udvikle den.  

Igennem hele organisationen –og især på ledelsesniveau– er det derfor vigtigt, at vi er inkluderende og imødekommende overfor det, der sætter spørgsmålstegn ved vores egen forståelse. I strategi og forretningsudvikling skal vi være åbne for nye muligheder. I design og markedsføring skal vi forsøge at forstå mennesker frem for at afslå dem.

Det blå terapirum i Avilius på Vesterbrogade
Den terapeutiske alliance i Avilius skal være åben for nye muligheder, metoder og perspektiver.

I vores daglige praksis betyder det, at vores klienter i stolen skal være trygge ved at åbne sig op, vise sårbarhed og opnå selvransagelse. Ovre hos os i den anden stol betyder det, at vi har metodefrihed. Med metodefriheden skal vi kunne imødekomme forskellige behov, udfordringer og menneskeliv under ét tag og hele tiden udveksle og udfordre hinandens overbevisninger. 

Med åbenhed kommer også åndsfrihed. Uanset baggrund, identitet og overbevisning skal vi kunne inspirere og motivere hinanden til vores fælles mission: et bedre og sjovere ungdomsliv.

Avilius skal skabe fælles meningshorisonter, hvor den kollektive selvudvikling er motiveret af de almenmenneskelige oplevelser.

Avilius-teamet i en skov i Sverige
Cirka halvdelen af holdet på tur til Sverige i april 2022.

Lidelse, kærlighed, sorg, vrede, håb og angst er oplevelser, vi alle kommer igennem i løbet af et liv. Så hvorfor ikke danne fællesskaber omkring netop disse oplevelser i en tid, hvor vi er enormt individualiserede?

På organisatorisk niveau skal vi danne et fagligt funderet fællesskab, hvor følelsesmæssig intelligens bliver anset som en personlig og professionel styrke. På individuelt terapeutisk niveau skal vi inspirere til at vores klienter deler deres oplevelser i terapirummet med deres omgivelser. At tage det første skridt ud i er den bedste måde at begynde normaliseringen af selvomsorg.

Det er i vores møde med andre mennesker, at det ensomme jeg bliver til det samhørige vi.

Vi skal hjælpe det enkelte menneske med at opnå bedre selvforståelse og bæredygtighed.

Der hersker en snæver og undertrykkelse forståelse af selvet i vores generation. I jagten på berømmelse, materiel rigdom og anerkendelse glemmer vi at stå til ansvar for det levede liv i den illusion om, at vi alle har lige muligheder. Vi skal bidrage til en almen dannelse af det hele og bæredygtige menneske, som har en høj identitetskompleksitet, altså en mangesidet forståelse af sig selv og andre.

Dannelse er et koncept, vi i sin oprindelige betydning har implementeret i hele organisationen. Derfor informerer det blandt andet også vores videnskabelige tilgang til de fænomener, vi beskæftiger os med.

Vi skal fejle. Vi skal tilgå vores arbejde med en barnlig nysgerrighed, der fordrer innovation og læring.

Gatekeeping og bureaukrati er ambitionernes holdeplads. Løsningerne på vores generations fremtidige udfordringer kræver en livlig fantasi og risikovillighed. De opstår kun i en kultur, hvor modet og ydmygheden – der er nødvendige for at kunne fejle – kan få lov at blomstre. Derfor skal fiaskoer hyldes som ambitiøse læringsmuligheder.

En stak bøger fra den første Avilius-praksis
Nysgerrigheden driver værket, når vi skal udvikle i Avilius – uanset om det drejer sig om terapi, indretning eller podcasts.

Modet til at turde fejle skal skinne igennem i det terapeutiske arbejde såvel som det organisatoriske. Ordet "Hvorfor?" skal være vores stærkeste våben til at udfordre status quo.

Vi skal være en intim, men principfast figur i kampen for bedre mental sundhed.

De fleste af vores tilbageværende fællesskaber er blevet digitale. Derfor er det i dag næsten radikalt og ukonventionelt at mødes ansigt til ansigt. I terapien og det daglige betyder det, at samtaler, møder og workshops som udgangspunkt er med et afsæt i det fysiske møde. Digitale oplevelser skal bygge bro til de analoge. Vi skal bevare og værne om alle de vigtige aspekter af tilværelsen, der kun kan opleves i et møde i øjenhøjde.

Varmt og trygt som et lejrbål. Men insisterende som en steppebrand.

Om Avilius
FAQ

Terapi og etik

Nej.

I Avilius vægter vi fagligheden enormt højt. Vi benytter os af fem foranstaltninger for at sikre, at vores arbejde udføres professionelt og forsvarligt.

Akademisk erfaring
For at blive samtalepartner i Avilius skal du som minimum være på 6. semester af psykologiuddannelsen på Københavns Universitet eller Syddansk Universitet. Tidligere erfaring i et lignende akademisk miljø kan give "merit" fra et semesters akademisk erfaring i enkelte tilfælde, herunder fx. en halv bacheloruddannelse på eksempelvis medicinstudiet.

Ugentlig intern supervision
En hjørnesten i den terapeutiske værktøjskasse. Supervision består i, at samtalepartnerne ugentligt mødes i mindre grupper og udveksler cases, erfaringer og problemstillinger, de oplever i deres arbejde. Gennemgående peer-to-peer monitorering af individuelle cases sikrer samtidig en forsvarlig udvikling af den enkelte samtalepartneres arbejde.

Ekstern supervision hver 14. dag
Et hold af erfarne psykologer og psykoterapeuter fast tilknyttet supervisionsgrupperne bidrager til yderligere monitorering af samtalepartnerne, reduceret risiko for ekkokammereffekt og nye redskaber i terapien.

Kontinuerlig feedbackproces
Efter endt forløb opfordres du til at udfylde et fortroligt og anonymt spørgeskema om din oplevelse. Ti selvstændige terapeutiske parametre bruges til at kvantificere effekten af terapien, mens enkelte åbne spørgsmål om din oplevelse i terapirummet og din samtalepartner bidrager til en større kvalitativ forståelse af vores arbejde.

Kvartalsvise udviklingssamtaler
At lave terapi kan være hårdt for psyken. Fire gange om året gennemfører hver samtalepartner et "check-in" med ledelsen, der tager udgangspunkt i den enkeltes personlige trivsel og udvikling. Baseret på ledelsens observationer og klienternes feedback vurderes det i fællesskab, hvad samtalepartneren har behov for.

Vi arbejder under de etiske principper for psykologer i Norden, som består af fire hovedprincipper.

Respekt for klientens rettigheder og værdighed
Samtalepartneren i Avilius viser respekt for ethvert menneskes rettigheder, værdighed og integritet og arbejder for at fremme udviklingen heraf. Samtalepartneren respekterer individets ret til privatliv, fortrolighed, selvbestemmelse og autonomi – i overensstemmelse med øvrige arbejdsmæssige forpligtelser og i henhold til gældende lovgivning.

Kompetence
Samtalepartneren i Avilius bestræber sig på at udvikle og opretholde højt fagligt kvalifikationsniveau i sit arbejde. Samtalepartneren tilstræber bevidsthed om sine faglige og menneskelige stærke og svage sider, således at samtalepartneren realistisk kan vurdere, med hvilken kompetence samtalepartneren kan påtage sig opgaver. Samtalepartneren påtager sig kun de opgaver, tilbyder kun de ydelser og bruger kun de metoder, der kan imødekommes i kraft af kvalifikationer i uddannelse, træning og erfaring.

Ansvar
Samtalepartneren er opmærksom på det professionelle og videnskabelige ansvar, samtalepartneren har for sine klienter og den organisation og det samfund, som samtalepartneren lever og arbejder i. Samtalepartneren undgår at forvolde skade og er ansvarlig for sine handlinger. Samtalepartneren sikrer sig, så vidt det er muligt, at deres ydelse ikke misbruges.

Integritet
Samtalepartneren tilstræber at fremme sin personlige faglige integritet inden for forskning, undervisning og anvendt psykologi. Dette indebærer, at samtalepartneren optræder ærligt, upartisk og respektfuldt over for relevante involverede parter. samtalepartneren forsøger at synliggøre og klargøre sin egen rolle i de forskellige sammenhænge, samtalepartneren arbejder i.

Ja.

Udover tavshedspligt er vi også underlagt underretningspligt.

Avilius har tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret i forbindelse med et terapiforløb. Således vil eksistensen af klient/terapeutforholdet, diskussioner mellem terapeut og klient samt alle informationer og dokumenter vedrørende klienten være fortrolige.

Det er kun underretningspligten, der kan ophæve tavshedspligten. Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den almindelige borger, når man får kendskab til eller grund til at antage, at en klient under 18 år har brug for særlig støtte, eller giver udtryk for at blive udsat for vanrøgt, nedværdigende behandling eller livsforhold, der skader barnets sundhed eller udvikling.

Hvis Avilius har grund til at være mere end almindeligt bekymret for en klients trivsel og udvikling, skal vi som udgangspunkt underrette dennes kommune om vores bekymring, kun såfremt klienten er under 18 år.

Nej.

Avilius er indtil videre ikke i stand til at tage imod klienter, der har fået en henvisning fra deres læge. Vi arbejder på en dag at få et ydernummer. En psykolog med ydernummer er af Danske Regioner anerkendt som at kunne yde behandling for den offentlige sektor, så du som klient kan få tilskud til terapi gennem den offentlige sygesikring.

Er du i tvivl om, hvor du kan gå hen med din henvisning, er du velkommen til at skrive til os for råd og vejledning.

Der er et hav af forskellige tilbud derude, og det kan være enormt svært at finde rundt i dem alle. Vi har samlet de mest populære og relevante tilbud i en liste her.

Livslinien
Rådgivning for selvmordstruede
Har du tanker om selvmord, så ring til Livslinien på 70 201 201

Headspace
Chatrådgivning og samtaler

Egen læge
Udredning, råd og henvisning

Girl Talk
Anonym chatrådgivning til piger mellem 12-24 år

Psykologisk Samtalecenter
Korttidsrådgivning

Studenterrådgivningen
Korttidsrådgivning for studerende

SIND
Telefonrådgivning

Ung på Linje
Telefonrådgivning

Ventilen
Fællesskaber mod ensomhed

Ungekompasset
Overblik over psykologiske tilbud

Kvisten
Terapi til ofre for seksuelle overgreb

Joan-Søstrene
Rådgivning for kvinder udsat for vold, voldtægt, incest eller seksuel chikane

Joannahuset
Børne- og ungekrisecenter med gratis overnatning

TUBA
Terapi til børn og unge, der er vokset op med alkohol- eller stofmisbrug

Børn, Unge og Sorg
Hjælp til børn og unge, der har mistet et familiemedlem

Er du i tvivl om det rigtige tilbud til dig, er du altid velkommen til at kontakte os på kontakt@avilius.dk.

Individuel terapi koster 399 kr. per samtale. Første samtale er gratis og uforpligtende. På den måde kan du få en fornemmelse for, om Avilius er det rigtige tilbud til dig.

Gruppeterapi koster fra 300 kr. per session og varierer afhængigt af forløbet.

Kæresteterapi koster 899 kr. per samtale.

Psykologhjælp koster fra 1000 kr. per samtale.

Er du økonomisk dårligt stillet grundet køn, seksualitet, race, etnicitet, kropskapabilitet, klasse eller anden identitetsmarkør, tilbyder vi rabat afhængig af vores ressourcer. Skriv til os direkte for at starte en dialog om dine muligheder.

Det kan være intimiderende at skulle stå ansigt til ansigt med en terapeut og fortælle om sine udfordringer. Men i Avilius vægter vi det fysiske møde højt.

Der kan dog være omstændigheder, der forhindrer dig i at møde op til en samtale. Har du ikke mulighed for at have fysiske samtaler, tilbyder vi også online videosamtaler gennem en fortrolig krypteret forbindelse eller direkte gennem telefonen.

Avilius er målrettet unge mellem 15-40 år. Men det betyder ikke, at vi ikke vil hjælpe dig, hvis du falder uden for aldersgruppen.

Er du under 15 år, skal du medbringe en forælder eller værge til din samtale.

Vi mener, at terapi er gavnligt for alle. Den bedste måde at teste, om terapi er noget for dig, er ved at prøve det. Vælger du individuel terapi, er første samtale gratis og uforpligtende.

Individuel terapi og psykologhjælp varer 60 minutter.

I gruppeterapi varer sessionerne oftest to timer, mens enkelte gruppeforløbs sessioner strækker sig over en halv dag i weekenden.

Kæresteterapi varer 90 minutter.

Når du starter i et forløb hos Avilius, accepterer du et aflysningsgebyr på 399,- (første samtale er undtaget), hvis aflysningen finder sted 24 timer inden den planlagte aftale. Du skal altså aflyse din aftale mere end et døgn før aftalen finder sted.

Deltager du i et gruppeforløb er du underlagt en bindingsperiode på hele forløbets længde.

Du kan finde vores data- og privatlivspolitik her.

Tal fra Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil (2022) viser, at 34% af kvinder i alderen 16–24 år har en lav score på den mentale helbredsskala, mens tallen er lige knap 22% for mænd i samme aldersgruppe.

Der udgives jævnligt rapporter om trivsel fra forskellige offentlige og private instanser. Vi har samlet nogle af dem her.

Her i vores FAQ har vi forsøgt at samle alle de spørgsmål, vi oftest støder på. Har vi alligevel glemt et vigtigt spørgsmål, så tøv ikke med at skrive til os – så får du et personligt svar, så hurtigt vi kan komme til tasterne!

Økonomi og forretning

Vi mener, at økonomisk transparens er et enormt vigtigt skridt på vejen mod bedre ligestilling. Nedenfor kan du se præcis hvor meget man tjener som hhv. samtalepartner, psykolog og leder i Avilius.

Samtalepartnere

Alle samtalepartnere tjener 140 kr. per individuel samtale. Efter seks måneder honorerer vi også 30 minutters forberedelsestid per samtale. Gruppeledere, trivselsledere og diverse ekstraopgaver er underlagt samme lønforhold.

Psykologer

Som psykolog i Avilius bestemmer man selv prisen på sine sessioner. Cirka 50% af sessionsprisen går direkte til psykologen selv. Resten går til almene administrative udgifter, primært supervision, husleje og forsikringer.

Ledelse

På nuværende tidspunkt arbejder ledelsen i Avilius på frivillig basis. Jonas og Oliver har begge indskudt midler i Avilius. Siden starten af 2024 har vi efter måneder med større overskud kunne tilbagebetale mindre rater af disse lån.

Stifterne Oliver Herlitschek og Jonas Schøsler ejer størstedelen af Avilius. Detaljerede ejerforhold og regnskaber kan man tilgå på virk.dk.

Siden virksomhedens stiftelse i 2019 har Avilius været et selvfinansieret projekt, supporteret af et par SU-lån til at betale regningerne.

Roadmap

Her kan du danne dig et overblik over tidligere opgaver og fremtidens to-do-liste.


Med vores roadmap ønsker vi at give et indblik i den komplicerede rejse, det er at bygge en nyskabende virksomhed i en traditionel branche. Vores vision er at bygge noget meningsfyldt, smukt og vigtigt.

 Sidst opdateret: July 2024

Done

✓ Mere ekstern supervision
✓ Gruppeterapi
✓ Pronominer i kontaktformular
✓ Betalt forberedelsestid
✓ Videoer af terapeuter
✓ Launch kæresteterapi
✓ Bedre intern antidiskrimination
✓ Psykologhjælp
✓ Donere første overskud
✓ Terapiordning til virksomheder

To-do (i vilkårlig rækkefølge)

○ Udvid HQ
○ Flere samarbejder med ungeorganisationer
○ Bedre håndtering af minoritetsklienter
○ Mere direkte politisk indflydelse

Tak

Sylvester Hindersson, Simon Størup, Lukas Morio, Yu, Ejstrup, Daniel Emanuel, Elias Taxgaard, Anna-Regitze og Bjarke Vejby, Eriksen, Phillip Pfeiffer, Nik, Sebastian Thorsted, Josephine Michaëlis og Mutti ❤️

Er Avilius det rigtige for dig?

Fortæl os hvad der fylder. Så kan vi fortælle, hvordan vi kan hjælpe dig.

I tvivl? Ring til os på 74 44 44 69!

Det er ok bare at være nysgerrig.

Uanset om du er klar til at starte i terapi, har konkrete spørgsmål eller bare vil vide lidt mere om os, kan du skrive til os her. Vi svarer i løbet af et par dage.

“For there is always light, if only we’re brave enough to see it – if only we’re brave enough to be it” — Amanda Gorman, The Hill We Climb
“Hvis du kunne gøre det hele igen, ville du gøre det hele igen” — Caspar Eric, Alt hvad du ejer
“Én dag af gangen med min ryg op af muren, hovedet helt i vejret og benene på jorden” — Artigeardit, Stå Op Gå Ned
“The only way out is through” — Iceage, Lockdown Blues
“Den der ønsker at leve livet om, har overhovedet ikke levet” — Karen Blixen, 1932